Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

เที่ยววัดสำคัญในย่านจรัญ กับวัดอาวุธวิกสิตาราม

วัดอาวุธวิกสิตารามเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมาแล้วประมาณ ๒๐๐ กว่าปี  เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดปากคลองบางพลัด” หรือ “วัดบางพลัดนอก” สันนิษฐานจากการเล่าสืบต่อกันมาว่า  เริ่มต้นจากได้มีพระและชาวบ้านจำนวนหนึ่ง  อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตก พ.ศ. ๒๓๑๐ เข้ามาตั้งรกราก ต่อมา พ.ศ. ๒๔๒๒ จึงได้ตั้งเป็นวัดขึ้น  สร้างกุฏิเสนาสนะขึ้นหลายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดว่า “วัดอาวุธวิกสิตาราม”  ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒  มีความหมายว่า “วัดพระยาอาวุธฯ และคุณหญิงแย้มฯ “ (เป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์)  จึงได้ชื่อว่า “วัดอาวุธวิกสิตาราม” ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นวัดที่สำคัญกับชาวจรัญสนิทวงศ์อย่างมาก ใครที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้นหรืออยู่ คอนโดจรัญ ก็มากราบสักการะให้ได้ซักครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต

ประวัติศาสตร์และความเป็นมา

วัดอาวุธวิกสิตาราม เล่าสืบต่อกันว่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก ชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกสถานที่นี้ว่า "บางพลัด" หลังจากนั้นชาวบางพลัดมีการสร้างวัดขึ้น ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๒๒ วัดตั้งอยู่ปากคลองบางพลัด จึงเรียกกันว่า "วัดปากคลองบางพลัด" หรือ “วัดบางพลัดนอก” ในขณะที่พระอาจารย์สีเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวัดมีการชำรุดทรุดโทรมลง ได้มีการบูรณะปฏิสังขรโดย พันเอก พระยาอาวุธภัณฑ์เผด็จ (ท้วม) เจ้ากรมคลังแสงในรัชกาลที่ ๕  และ คุณหญิงแย้มฯ ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์วัดนี้ และขอพระราชทานชื่อใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยหู้ว ทรงพระราชทานนามว่า " วัดอาวุธวิกสิตาราม"  (วัด-อา-วุธ-วิ-กะ-สิ-ตา-ราม)

 

ความสำคัญ

- ได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๙

-  เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจ้าปี ๒๕๓๙ ด้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

- เป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร

- เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม สำนักวิปัสสนา ปฏิบัติธรรมอบรมจิตภาวนาแด่พุทธศาสนิกชนเนื่องในโอกาสต่างๆ

- เป็นที่ตั้ง "ฌาปนสถานกองทัพบก" เพื่อ ข้าราชการทหารและประชาชนฝั่งธนบุรี

 

ลำดับเจ้าอาวาส มีดังนี้

๑. พระสมุห์เฉย

๒. พระอาจารย์ปิ๋ว

๓. พระปลัดเรือง

๔. พระสิทธิสารโสภณ (สงวน โฆสโก)

พระมหาสุเทพ ฐิโตภาโส รก.

๕. พระอริยคุณาภรณ์(สุบิน เขมิโย ป.ธ.๙ ภายหลังด้ารงสมณศักดิ์ที่พระธรรมดิลก)

๖. พระเทพเมธากร (จันทร์ จนฺโท ป.ธ.๖)

๗. พระครูคุณสารสาทร (ทองดี ฐิตายุโก) ครั้งที่ ๑

พระเทพกวี(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙ รก. ปัจจุบัน สมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวันรัต)

๘. พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก) ครั้งที่ ๒ ปัจจุบัน

 

สถานที่สำคัญในวัด ได้แก่

- พระอุโบสถ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย

- เจดีย์ ๓ ปรางค์ลักษณะก่ออิฐถือปูน

- หอระฆัง มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันปูนปั้นลวดลายตราวัด ทวยทาสีทอง พื้นชั้นล่าง

- เสาหินพระเจ้าอโศก, ธรรมจักร, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, สวนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

สถานที่ตั้ง

๔๓๖ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๗๒ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 26 February 2021 18:45